�simler ve Anlamlar� �sim Anlamlar� S�zl��

�simler bizim sadece ba�kalar� taraf�ndan tan�nmak i�in kulland��m�z kelimeler de�ildir. �sim insan�n ki�isel geli�iminde �nemli bir etkendir. Toplumumuzda ��yle bir s�z vard�r; "Bir ki�iye k�rk defa deli dersen, o ki�i deli olur". Ki�iye ismiyle hitap edildi�inde ki�i o ismin toplum zihninde canland�rd�� ki�i olmaya ba�lar. Elbette ki�i i�in her�eyden �nce e�itim belirleyicidir ancak �evresel etkenleri de unutmamak laz�md�r. Size isimlerle ilgili ba�ka bir tespitte bulunmak istiyorum. Yazar ve �air isimlerinin �nemli bir �o�unlu�unun �ift isimli olmas� sizde de ismin �nemi hakk�nda bir merak uyand�rmad� m�?

Ki�inin ta��d�� ismin anlam�n� bilmesi gerekli diye d���n�yorum. Bir mecliste ad�n�z� s�yledi�inizde "Anlam� ne?" sorusuna bilmiyorum demek olmaz dimi. En az�ndan bilgiyi merak etme konusunda ismimizin anlam�ndan ba�lasak fena olmaz.

Biz de sizler i�in bu isim anlamlar� web sitesini kurduk. Binlerce isim ve anlam�n�n bulundu�u isim ar�ivi sitemizle size hizmet veriyoruz.

Pop�ler Erkek isimleri 2020

�sim Anlam�
Diner Din + Er / Yorgunluk bilmeyen gl salam
Abdssamet Kimseye ve hibir eye ihtiyac olmayan Allahn kulu. Kimseye hibir eye muhta olmayan, Allahn kulu. - Samed, Allahn isimlerindendir. Abdssamet ismi Kuran-� Kerimde ge�iyor.
zgr Bamsz olan
Rebi lkbahar.
olak Eli veya kolu sakat kimse.
Maun Zekat. Kur'an- Kerim'in 107. suresi.
Kalmuk 1.Anlam: Gz kapa. 2.Anlam: Tyl yn kuma. 3.Anlam: Asyada eski bir Mool kabilesinin ad.
zyuva Gerek yuva.
Mltemi Parlayan, parldayan
Tomanbay acl erkek
ERKEK �S�MLER� 2016

Pop�ler K�z isimleri 2016

�sim Anlam�
Sefure 1.Anlam: Deerli gk ta, gzel yzl kralie 2.Anlam: Zarif, gzel, ince
Dersu Hepsi, kamilen, batan baa hep
Saygl Hatr saylan, deer verilen gzel.
Risale 1. Mektup. 2.Anlam: Ksa yazlm, kk kitap. 3.Anlam: Dergi, mecmua.
Define 1.Anlam: Toprak altna gmlerek saklanm para veya deerli eyler.
Leylim Leyli : Osmanlca bir kelimedir ve gece anlamndadr. Leylim anlam farkllamas ile sevgili anlam kazanmtr.
Sadriye 1.Anlam: Gsle ilgili, gse ait. 2.Anlam: ocuun anasyla olan ba.
Nigah 1. Bak, bakma. 2.Anlam: Gz.
Seza Uygun, yarar, bir eye deer.
zdezdar Akn en gzel hali
KIZ �S�MLER� 2016

Son Aranan Erkek �simleri

�sim Anlam�
Salat Namaz
Samet-Samed Her eyin kendine muhta olup, kendisi hi kimseye ve hi bir eye muhta olmayan. (Allah) *Pek yksek, dim. * Refi ve li ve ii dolu ey. * Kavmin ulusu.Allahn 99 isminden biri olduu iin Abdlsamed olarak ocuklara isim olarak verilmesi uygundur.
Renan nleyen, nlayan
Nebil 1.Anlam: Yksek nitelikli ve onurlu. 2.Anlam: Akll, anlayl. 3.Anlam: Bilgili ve erdemli.
Ali Osman Ali : Yce, yksek, anl, onurlu kimse. Ali ismi Kuran'da geen isimlerdendir. Osman : 1. Toy denilen, kazdan byk bir kuun yavrusu / Ate gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tr ku veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damad, nc halife. 3. Osmanl mparatorluu nun kurucusu ve ilk hkmdar. Osman ismi Kuran'da geen isimlerdendir. Ali Osman ismi Kuran-� Kerimde ge�iyor.
Ortan Ate renginde kzl tan.
Okatan Ok atan
Karacan 1.Anlam: Rengi karaya alan, esmer, yaz. 2.Anlam: Geyikgillerden, kk, boynuzlu, gzel grnl av hayvan. 3.Anlam: st kol.
Baysan Zengin, tannm.
Abdulhalik Yaratan, yoktan vareden, yaratc Allah'n kulu. - Halik, Allah'n isimlerinden. "Abd" taks almadan kullanlmaz

Son Aranan K�z �simleri

�sim Anlam�
Erike Taht
ayan Uygun, yakr, mnasip, layk
inel Doru, drst, namuslu kimse
Tuhfe Armaan, hediye. Hoa giden, gzel ey
Berensu beren gl, kuvvetli, akll anlamndadr. Su bildiimiz sudur ancak s diye okunursa asker anlamndadr.
Masal Genellikle halkn yaratt, hayale dayanan, szl gelenekte yaayan
Nilay (Arapa.) ki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Frat ve Dicle nehirleri.
Ilay Ay
Cenan Kalb, yrek, gnl
Szlay Gkte szlen ay