�simler ve Anlamlar� �sim Anlamlar� S�zl��

�simler bizim sadece ba�kalar� taraf�ndan tan�nmak i�in kulland��m�z kelimeler de�ildir. �sim insan�n ki�isel geli�iminde �nemli bir etkendir. Toplumumuzda ��yle bir s�z vard�r; "Bir ki�iye k�rk defa deli dersen, o ki�i deli olur". Ki�iye ismiyle hitap edildi�inde ki�i o ismin toplum zihninde canland�rd�� ki�i olmaya ba�lar. Elbette ki�i i�in her�eyden �nce e�itim belirleyicidir ancak �evresel etkenleri de unutmamak laz�md�r. Size isimlerle ilgili ba�ka bir tespitte bulunmak istiyorum. Yazar ve �air isimlerinin �nemli bir �o�unlu�unun �ift isimli olmas� sizde de ismin �nemi hakk�nda bir merak uyand�rmad� m�?

Ki�inin ta��d�� ismin anlam�n� bilmesi gerekli diye d���n�yorum. Bir mecliste ad�n�z� s�yledi�inizde "Anlam� ne?" sorusuna bilmiyorum demek olmaz dimi. En az�ndan bilgiyi merak etme konusunda ismimizin anlam�ndan ba�lasak fena olmaz.

Biz de sizler i�in bu isim anlamlar� web sitesini kurduk. Binlerce isim ve anlam�n�n bulundu�u isim ar�ivi sitemizle size hizmet veriyoruz.

Pop�ler Erkek isimleri 2020

�sim Anlam�
Nasrullah Allahn yardm.
Behzad Ressam, minyatrc. - Trk dil kural asndan "d/t" olarak kullanlr
zerdin znde canl, din olan erkek
Dumrul 1.Anlam: Turul kuu. 2.Anlam: Dede Korkut hikyelerinde geen bir kahramann ad.
Kiper Canl, yiit
Gzey Gne grmeyen yer, kuzey
Toyka Byk, kaln sopa
Uzkan Erdemli soydan gelen
Bender Deniz veya byk nehir zerindeki liman. Ticaret liman
Hizbullah Allah'a inananlar topluluu
ERKEK �S�MLER� 2016

Pop�ler K�z isimleri 2016

�sim Anlam�
Yekpare Tek para, btn, som
Malike (bkz. Malik). 1.Anlam: Mal sahibi olan kadn. 2.Anlam: Peri, su perisi
Mlhime (bkz. Mlhim)
Rehayi Kurtulma, necat
zg 1. Kutsal. 2.Anlam: zellikle birine ya da bir eye ait olan.
Bilun Yarm Ay
Azimet 1. Kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamna gelmektedir. 2.Anlam: Herhangi bir kolayla bavurmakszn btn glklerin irade gcyle yenilerek yaplmas gerekli olan dini vecibeler.
Neylan "Murada erme" anlamna gelen "Neyl" kelimesinden tremitir ve "gereklemi dilek" anlamn tar. Bknz: Neyla
Elasu Ela ve su kelimelerinin birleiminden olumu bir isimdir.
Gfte Bir mzik yaptnn bestelenmi szleri.
KIZ �S�MLER� 2016

Son Aranan Erkek �simleri

�sim Anlam�
Rahmetullah Tanrnn esirgemesi, korumas.
Ehlullah 1. Allah'n adam, veli, evliya. 2.Anlam: Allah'a tevecch etmi, kulluunu yanlz ona yneltmi. Kfr ehlinden, ve irkten kanan.
Sratullah Dosdoru yol. Allah'n yolu
Emanetullah Allah'n emaneti
Snnetullah Allah'n koyduu nizam
Ayetullah 1. Allah'n ayetleri. 2.Anlam: zellikle ii mollalarnn kulland isimlerdendir. Allah'n gndrermi olduu yasalar ve emirler. 3.Anlam: Mucizeler, hikmetler. 4.Anlam: z, nian.
Abdullah Allah n kulu. Abdullah ismi Kuran-� Kerimde ge�iyor.
Zeynullah Allahn ss.
Seyfullah Allahn klc Seyfullah ismi Kuran-� Kerimde ge�iyor.
Safvetullah Hz. Muhammed (s.a.s)'in isimlerinden

Son Aranan K�z �simleri

�sim Anlam�
elif sude Elif isminin anlam: 1. slami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabnda deeri birdir. 2. Musikide la notasn ifade iin kullanlr. 3. lfet eden, dost, tandk. 4. Alm, alkn, alk. ki kelimeli isimler yaplabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.). Sude isminin anlam: Srm, srlm, ezilmi
Ptrak 1.Anlam: Dikenli tohumu insanlarn giysilerine, hayvanlarn tylerine yapan bitki.
Yare yara
Gnnur Gne nn aydnl, nuru
Busenur pck . .
Aysira ayn etrafna sat k haresi
Talin 1.Anlam: i tanesi 2.Anlam: Ermenice kz ismi 3.Anlam: Estonya'nn bakenti ve ana liman kentidir(Tallinn)
Alina Asil, yabanc, grkemli, cmert gibi anlamlara gelmektedir.
Mia Parldayan Mia ismi Kuran-� Kerimde ge�iyor.
Simar Faydalar (Semere. C.) Meyveler, yemiler